КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Критерії оцінювання знань за 4- бальною шкалою

Рівні навчальних досягнень Ба-ли Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Початковий 2 Студент

— володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих факторів, елементів, об’єктів елементарних понять про явища, що позначаються студентом окремими словами чи реченнями

Середний 3 Студент:

— володіє матеріалом на рівні, вищого за початковий, здатний з допомогою вчителя логічно відтворити значну його частину;

— виявляє елементарні знання основних положень (законів, понять, рішення завдань);

— з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляючи допущені помилки

Достатній 4 Студент:

— здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження повних рішень під керівництвом викладача

Високий 5 Студент:

— на високому рівні опанував програмовий матеріал. Самостійно, у межах даної програми, оцінює різноманітні явища і факти, теорії, використовує здобуті знання;

— розв’язує комбіновані типові задачі стандартним або оригінальним способом, розв’язує нестандартні задачі;

— студент виявляє особисті творчі здібності, самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання

 

Критерії оцінювання знань за 12-ти бальною шкалою

Рівні навчальних досягнень Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
1 Студент розрізняє об’єкти вивчення
I. Початковий 2 Студент відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення
3 Студент відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою викладача  виконує елементарні завдання
4 Студент з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію
II. Середній 5 Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило
6 Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком
7 Студент правильно відтворює навчальний матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні дії
III. Достатній 8 Знання студента є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має  неточності
9 Студент добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією
10 Студент має повні, глибокі знання,     здатний  використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення
IV. Високий 11 Студент має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми
  12 Студент має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення
Share

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Show Buttons
Hide Buttons