Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

1. Склад Комісії затверджується наказом директора у ВСП «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПІ». Комісія виконує свої обов’язки на постійній основі.

2. Склад Комісії формується з урахуванням основних завдань комісії. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів. До складу комісії входять педагогічні працівники, у тому юрист коледжу. До участі в засіданні Комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування).

3. Головою Комісії є директор коледжу. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що підлягають розгляду. Голова Комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена Комісії. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії. У разі відсутності голови Комісії та заступника голови Комісії обов’язки голови комісії виконує один із членів Комісії, який обирається Комісією за поданням її секретаря. У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки виконує один із членів Комісії, який обирається за поданням голови Комісії або заступника голови Комісії.

4. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколу засідань.

5. Член Комісії має право:

– ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються випадку булінгу (цькування), брати участь у їх перевірці;

– подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

– брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

– висловлювати окрему думку усно або письмово;

– вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії.

6. Член комісії зобов’язаний:

– особисто брати участь у роботі Комісії;

– не розголошувати стороннім особам відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

– виконувати в межах, передбачених законодавством та посадовими обов’язками, доручення голови Комісії;

 – брати участь у голосуванні.

7. Метою діяльності Комісії є припинення випадку булінгу (цькування) у ВСП «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПІ»; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі, де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.

8. Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

9. До завдань Комісії належать:

– збір інформації щодо обставин випадку булінгу (цькування), зокрема пояснень сторін булінгу (цькування), батьків або інших законних представників малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування);

 – висновків відомостей служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

– експертних висновків (за наявності), якщо у результаті вчинення булінгу (цькування) була завдана шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого;

– інформації, збереженої на технічних засобах чи засобах електронної комунікації (Інтернет, соціальні мережі, повідомлення тощо);

– іншої інформації, яка має значення для об’єктивного розгляду заяви;

 – розгляд та аналіз зібраних матеріалів щодо обставин випадку булінгу (цькування) та прийняття рішення про наявність/відсутність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену в заяві.

10. У разі прийняття рішення Комісією про наявність обставин, що обґрунтовують інформацію, зазначену в заяві, до завдань Комісії також належать:

 – оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в отриманні соціальних та психолого-педагогічних послуг та забезпечення таких послуг, в тому числі із залученням фахівців служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

– визначення причин булінгу (цькування) та необхідних заходів для усунення таких причин;

– визначення заходів виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування) у групі, де стався випадок булінгу (цькування);

– моніторинг ефективності соціальних та психолого-педагогічних послуг, заходів з усунення причин булінгу (цькування), заходів виховного впливу та корегування (за потреби) відповідних послуг та заходів;

– надання рекомендацій для педагогічних працівників ВСП «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПІ» щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками;

– надання рекомендацій для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

11. Засідання Комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

12. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні Комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

13. Голова Комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення Комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

14. Строк розгляду Комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) у ВСП «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж НТУ «ХПІ» та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення директора коледжу.

Share
Show Buttons
Hide Buttons