Звіт про роботу директора ХКТК НТУ «ХПІ» у 2017 році Дідух І.І.

Звіт про роботу
Харківського комп’ютерно — технологічного коледжу
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
директора коледжу І.І.Дідух

У 2017 році Харківський комп’ютерно — технологічний коледж відзначив ювілей — сімдесятиріччя.
Заснований він був у 1947 році як Харківський гірничий технікум.
У 1957році його перейменовано в Харківський верстатоінструментальний технікум Міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР.
У 1997 році Харківський верстатоінструментальний технікум увійшов до складу Харківського державного політехнічного університету.
Наказом ректора у 2011 перейменовано у Харківський комп’ютерно — тех-нологічний коледж Національного технічного університету «Харківський політе-хнічний інститут».
За 70 років існування підготував понад 15 тисяч фахівців.
Коледж є структурним підрозділом університету без права юридичної осо-би. Діє на підставі Положення про коледж, «Закону про освіту», «Закону про вищу освіту».
Головними завданнями коледжу є:
— підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст;
— надання повної загальної середньої освіти для студентів, що навчаються на ос-нові базової загальної середньої освіти;
— здійснення виховної діяльності;
— підготовка до вступу громадян України;
— виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців;
— підготовка іноземних громадян;
-розвиток сучасних форм, методів навчально-виховного процесу;
-реалізація проектів при участі підприємств – партнерів, що сприяють якості нав-чання та поліпшенню інформаційної, матеріально – технічної бази коледжу.
Коледж готує техніків-програмістів, техніків-електромеханіків, техніків-технологів.
Контингент студентів на 1 січня 2018 року складає 820 осіб. За бюдже-том навчається 470 осіб, за контрактом 350 осіб. Останні роки відсоток конт-рактних студентів зростає.
Ліцензійний обсяг 245 місць. Ліцензійний обсяг використовується в серед-ньому по коледжу на 80%.
Ведеться підготовка до вступу у коледж громадян України(250 місць)
Є ліцензія на підготовку іноземних громадян.
Конкурс на бюжетні місця у 2017році згідно поданих заяв складає:
— на програмування –14 осібна місце
— на інщі спеціальності 6 осіб на місце
План прийому на держбюджет 130 місць. Зараховано у 2017 році 254 осо-би, з них 130 на бюджет, 124 на контракт.
Зміст підготовки в коледжі визначається: Державним стандартам освіти (освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо-професійною програмою, нормативною і варіативною частинами стандарту); навчальним планом, навчаль-ними програмами, а за новим переліком спеціальностей освітніми програмами.
Внаслідок опанування загальноосвітньої підготовки після другого курсу студенти складають державну підсумкову атестацію і отримують- атестат.
Після опанування освітньо – професійної програми і захисту дипломного проекту на четвертому курсі студенти отримують – диплом.
Навчальні плани включають такі циклами підготовки:
— загальнооосвітню підготовку;
— гуманітарну та соціально – економічну підготовку,
— математичну та природничо — наукову підготовку;
— професійно — практичну підготовку.
Виконання норматиної складової навчальних планів забезпечує здатність випускників виконувати професійні обовязки.
За рахунок варіативної складової навчальних планів розширюються ком-петентності студентів з:
підприємництва, вищої математики, з володіння прикладнми комп’ютерними програмами, з інтегрованих технологій та інших напрямів за-лежно від спеціальності.
Для оволодіння сучасними технологіями в навчальні плани були включені нові дисципліни і додаткові змістові модулі. Наприклад:
— дисципліна «Комп’ютерне забезпечення технічної підготовки виробницт-ва»(вивчає 2Д і 3Д моделювання, MathCad) ,
— дисципліна «Основи технології 3D виробництва» вивчає технологію виго-товлення виробів шляхом пошарового додавання матеріалу на основі циф-рової 3D моделі і керування друком програмою з відкритим кодом – Cura.
— курс «Основи мехатроніки» вивчаються: будова і види мехатронних систем, основи робототехніки, застосування перепрограмованих логічних мікроко-нтролерів.
— дисципліна «Моделювання технологічних процесів».
— дисципліна «Керування електромеханічними системами за допомогою мік-роконтролерів». Для вивчення сучасних засобів автоматизація на базі мікроконт-ролерів різних типів.
З метою розширення світогляду і надбання додаткових знань за ме-жами навчального процесу в коледжі діють освітні проекти за такими на-прямами.
З фізики і астрономії. Щорічні Дні фізики на другому курсі з залученням викладачів інших навчальних закладів. На них студенти демонструють нестан-дартні фізичні досліди. Відвідують лекції з астрономії в Харківському планета-рії.
З філософії діє щорічний проект Філософські читання «Сковорода – ук-раїнський філософ» за участю співробітників музею Сковороди Г.С.
У рамках всеукраїнського тижня права проводяться заходи «Захищай свої права», «Трудові права молоді», залучаються фахівці Національного юри-дичного університету імені Ярослава Мудрого.
З економіки проходять конференції, брейн – ринги. Наприклад на теми «Децентралізація в Україні», «Інвестиційні проекти в Україні». Систематично в коледжі проводять лекції з питань оподаткування фахівці Харківської фіскаль-ної служби.
З екології у 2017 році організували лекції «Паризька угода і Кіотський протокол,- це варто знати».
Систематично проходять конференції, присвячені сучасним технологіям в машинобудуванні і ІТ галузі.
В коледжі організовані безкоштовні курси з основ програмування С++ для непрограмістів.
З метою підготовки до ЗНО з української мови і літератури, що з цього ро-ку є обов’язковим, для студентів ІІ курсу відкриті безоплатні курси в обсязі 40 годин на групу.
Щороку проходять олімпіади з багатьох дисциплін, переможці беруть уч-асть в обласих олімпіадах і конкурсах серед ВНЗ І-ІІр.а.
Студенти коледжу, як правило є переможцями з креслення, української мо-ви, інформатики, математики, історії України.
За підсумками Міжнародної олімпіади IT UNIVERSE 2017 студент коледжу Орлов Микита, група РПЗ-215, став переможцем у конкурсі «Адміністрування у хмарі SuperNovo», керівник олімпіади від коледжу Колісник О.О. отримав гра-моту за організацію участі студентів в Міжнародної студентської олімпіади в IT UNIVERSE 2017.
Команда (Дарина Вознюк, Данило Козюра, Павло Таран, Володимир Кле-нов) зайняли друге місце на Хакатоні IT-Eureka, який проходив у квітні 2017 ро-ку в ХНУРЕ.
Коледж приймав де-кілька разів обласний етап міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевчен-ка.
На підставі наказу Департаменту Науки і освіти Харківської обласної держав-ної адміністрації коледжу довірили проведення Міжнародного пілотного проек-ту з оцінювання знань студентів PISA у 2017році.
Практична підготовка здійснюється через такі види практик:
навчальну, технологічну, переддипломну.
Навчальні практики здійсюються на базі коледжу.
Базами технологічної і переддипломної практик виступають такі підприєм-ства: ПАО «Побуттех», «Інститут метрології», ПАО «Електромашина», ТОВ «Транс Сервіс», ТОВ «Капітал КНМ», ПФ «Дебют», ПП «Екіпаж», ТОВ «Нові технології», ТОВ «АГРОФІРМА», ПАО «Берізка-сервіс», ПАО «Світло Шахта-ря», ПАО «ФЕД», НПП «Хартрон-Плант» ЛТД, ДП «Електроважмаш», ДП «ХКБ ім. Мороза», ТОВ «Варіант»,ТОВ Варіант Агробуд, ПАТ «Турбоатом», НПВ «Теплоавтомат», ДП «ХМЗ», ТОВ «Глас трьош», ПП Автотехпостачан-ня,ТОВ «Уктехніка», ДП «Завод ім.Малишева», НВЦ НТУ «ХПІ», ПАТ «Півде-нкабель», АТ «ХАРП»,ТОВ «Здоров’я», ТОВ «Укрбудсервіс», НКПФ «Гідравлі-ка», ТОВ ТД «Тиск», ТОВ ВК «Індастрі»,ОВ НВФ «Ротормаш».
За підсумками практик завжди проводяться конференції з презентаціями студентів про найбільш цікаві результати роботи і за участю представників підп-риємств.
Практична підготовка доповнюється технічною творчістю студентів, проек-тним навчанням, систематичними екскурсіями на підприємства, працевлаштуван-ням студентів, досвідом співбесід і тестування роботодавцями,(дуальним навчан-ням).(Тестування студентів компанією DBBest)
З коледжем співпрацюють компанії і підприємства. Часто вони підтриму-ють нас в матеріально – технічному, інформаційному плані : Sigma Software, Nik Solretions, ПАО «Світло Шахтаря» ТОВ ТД «Тиск», ТОВ «Макснет».
В коледжі розроблено засоби діагностики якості навчання. З усіх навчаль-них дисциплін розроблено критерії оцінювання навчальних досягнень студентів коледжу.Є повне методичне забезпечення, яке дозволяє засвоїти навчальні ма-теріали.
За результатами зимової сесії ми маємо такий результат: якісна успішність по коледжу95%, абсолютна успішність 38%. За рік відраховуються з різних при-чин до 50 осіб.
Поточний моніторинг результатів навчння в кожній групі здійснюється два рази на рік, коли проводиться планова атестація,(раз на семестр).
За результатами атестації і сесії, статистики про відвідування занять ( 4 рази на рік)визначається рейтинг груп та кращі студенти. Ці результати оприлюд-нюються і викликають інтерес у студентів. Зі студентами, які мають заборговано-сті за результатами атестації ведеться додаткова індивідуальна робота.
Виховна робота
Виховна робота здійснюється згідно з чинним законодавством, норматив-ними документами і актами Міністерства освіти і науки України.
Основні напрями виховної роботи :
— робота по розвитку здібностей, інтересів , покликань (танцювальний колек-тив, секції з баскетболу, волейболу, музичний колектив – рок група, вистав-ки художніх виробів студентів)
— організація дозвілля( дискотеки, конкурси, концерти «Українські вечорни-ці», «День студентів», «Новорічний карнавал»):
— національно- патріотичне виховання, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності.
— Відзначення пам’ятних дат, проведення заходів до «Дня Соборності», «Дня Збройних сил України», «Дня Гідності та Свободи»(21.11), «Дня пам’яті та примирення», «Роковин Голодомору 1932-1933 р. в Україні (22.11)», вшанування пам’яті «Голокосту»(27.01), «Всесвітнього дня пое-зії»(21.03) та інших…
— • соціально-психологічна допомога.
— • пропагування здорового способу життя (Лекції з запобігання вживання наркотиків).
Найбільш бажаними традиційними подіями для студентів стали змагання між групами до Дня Захисника України і Дня козацтва(14 жовтня).
В коледжі працює студентське самоврядування, що було обране відповідно до нормативних документів, на демократичних засадах. (Голова Лисенко Олек-сандр).
Викладачі та студенти коледжу постійно беруть активну участь у волонтер-ській діяльності. Коледж допомагає військовому шпиталю, центру соціальної ре-абілітації дітей.
Насиченим є спортивне життя коледжу.
Систематично проводяться різноманітні змагання з
— волейболу,
— баскетболу,
— з настільного тенісу,
— шахів.
У поточному році команда коледжу зайняла І місце в обласному турнірі з шахів серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. Вибороли третє місце з баскетболу серед 18 навчальних закладів.
Щорічно на базі Військового інституту танкових військ проводяться війсь-ково – спортивні змагання «Патріот». Для студентів коледжу командування надає спортивний інвентар, майданчики, організовує смачний обід.
Проект «Подія року» присвячений відзначенню досягнень студентів за нав-чальний рік. На це свято запрошуються батьки, нагороджуються студенти.

Основою ефективного навчального процесу є:
матеріально- технічна база, інформаційно- методичне і кадрове забезпечення.
Матеріально-технічна база коледжу включає 18 лабораторій, 14 спеціалі-зованих кабінетів, 5 комп’ютерних класів, майстерні, спортивний і тренажерний зали, бібліотеку, актовий зал. В навчальному процесі використовується понад 90 комп’ютерів, широко використовується мультимедійне обладнання, Wi-Fi пок-риває всю площу коледжу
Навчальний корпус понад 5000 кв.метрів.
Приміщення в доброму стані, періодично ремонтуються.
В 2015році виконано ремонтні роботи за рахунок державного бюджету на 5 млн. гривень. В минулому році відремонтовано і переоснащено лабораторію еле-ктротехніки та архітектури комп’ютерів.
В цьому році вже виконано ремонт кабінету хімії.
Відбувається планова заміна меблів, ремонт коридорів.
Проводяться заходи по енергозбереженню. Встановлено більше 40 світлоді-одних світильників. Проводяться інші роботи з забезпечення функціонування. коледжу.
Технічну допомогу при виконанні складних ремонтних робіт надають госпо-дарські служби університету за підтримки проректора університету Гасанова М.І.
Останні придбання обладнання: 3Д принтер, лабораторний стенд АVR ко-нтролерів, лабораторний стенд з пневматики, модернізовано понад 40 комп’ютерів, придбано 6 нових комп’ютерів.
Але лабораторно — технічне переоснащення коледжу відбувається занад-то повільно. Верстатний парк вимагає заміни та модернізації.
Також є потреба в створенні умов для людей з обмеженими можливостями, як це вимагає законодавство.
Інформаційне забезпечення включає бібліотечні фонди, понад 40тисяч при-мірників. В 2017 році придбано нової літератури 350 примірників ( на 35 тисяч гривень). Вперше за останні 5 років зроблена підписка на періодичні видання.
З кожної дисципліни створені повні методичні комплекси, які є доступними для студентів в паперовому і електронному вигляді.
Педагогічний склад включає 72 викладачі. За підсумками атестації вищу категорію мають майже 38% штатних викладачів, звання «викладач-методист» присвоєні 11 викладачам, в коледжі працює два кандидати наук.
Навчальний процес забезпечують сім циклових комісій.
Співпраця з університетом.
За час перебування коледжу в структурі університету було відкрито три нові спеціальності, покращена матеріально – технічна та інформаційна бази коледжу, створено комп’ютерні класи, упорядкована територія коле-джу, — і як наслідок збільшився контингент і конкурс.

Працюючи в структурі університету коледж має додаткові можливості і реалізує їх в різних формах і напрямах.
1 Випускники коледжу продовжує навчання в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» і це сприяє зацікавленос-ті абітурієнтів при вступі до коледжу.
2 Студенти беруть участь в конференціях університету.
Наприклад: в організованій кафедрою «Радіоелектроніки» та Інститутом іонос-фери науково-практичній конференції «Інженерія радіоелектронних систем і пристроїв» виступили студенти коледжу на тему:
— Друга квантова революція (Крижановський М.М. РПЗ 325);
— Розробка кросплатформених додатків на базі XAMARIN (Оксенюк А.А. РПЗ 414);
— Боти у месенджерах ( Орлов М.М. РПЗ 315)
— Штучний розум: його можливості у діяльності людини (Яценко І.Ю. РПЗ 325);
— Розробка відеогри «HOW To GET K2048» для Android (Брік Н.А.).
3 Студенти є активними відвідувачами Арсеналу ідей, музею універси-тету, Палацу культури.
4 Відбувається підтримка кафедрами інформаційно, консультативно.
5 Студенти і викладачі коледжу мають доступ до бібліотечних ресурсів Наукової бібліотеки університету.
6 Профспілкова організація університету підтримує трудовий колектив коледжу, організовує екскурсії, надає матеріальну допомогу.
7 До роботи в коледжі залучаються викладачі – сумісники.(Лелюк М.А., Юхимчук В.Д. Скидан Н.П….)
8 П’ять викладачів коледжу отримали в університеті другу вищу освіту «Педагогіка вищої школи». П’ятнадцять викладачів відвідали школу педагогіч-ної майстерності.
9 Студенти проходять практику в Науковій бібліотеці університету, в Навчально- виробничоому центрі університету. ( Дослідний завод).
10 . Господарська частина університету надає допомогу коледжу при виконанні складних ремонтних робіт. Підтримує юридична служба, плановий відділ та інші підрозділи …
11 За сприянням університету коледж брав участь в міжнародному про-екті з розвитку економічної освіти і підприємництва у молоді TEMPUS.
12 Студенти беруть участь у культурних і виховних заходах університе-ту.
У цьому навчальному році студенти коледжу залучилися до урочис-тостей, присвячених Міжнародному дню миру. Студентських флешмоб об’єднав 60 студентів і став прикрасою свята, що проходив на базі універ-ситету.
13 При ліцензуванні спеціальностей з Інформаційних технологій мето-дичну і кадрову допомогу надала кафедра «Автоматизованих систем управління» на чолі з Годлевським Михайлом Дмитровичем.
Підготовка у коледжі відрізняється такими перевагами:
— великий вибір спеціальностей
— наявність ресурсів університету, що сприяють розвитку коледжу
— різноманітність форм і методів навчання (проектне, технічна творчість, освітні проекти..)
— спрямованість на вивчення сучасних технологій
-спрямованість на вивчення сучасних технологій
— співпраця з провідними підприємствами
— висока інформатизація навчального процесу
Перед коледжем стоять такі невідкладні завдання:
— заміна і модернізація застарілого металорізального обладнання
— дефіцит кваліфікованих педагогічних кадрів з електроавтоматики верстатів;
— створення умов для студентів з особливими потребами
— розробка навчальних дистанційних курсів в Moodle
— розширення співпраці з університетом: кафедрами фахівцями, спорткомплек-сом.