Положення про коледж

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ХПІ»

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                         Ректор Національного  технічного університету

                                                              «Харківський політехнічний інститут»

                                                          _______________професор Є.І. Сокол

                                                                  «______»_______________2017р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ХАРКІВСЬКИЙ КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ  Національного технічного університету

«харківський політехнічний інститут»

                                                                                Погоджено

 конференцією трудового колективу Коледжу

1 лютого 2017р

Харків 2017

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ХАРКІВСЬКИЙ КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Національного технічного університету

«харківський політехнічний інститут»

Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту національного технічного університету «харківський політехнічний інститут» і згідно з Типовим положенням про відокремлений структурний підрозділ.

                Дане положення  визначає статус ХАРКІВСЬКОГО КОМПЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОЛЕЖУ національного технічного університету «харківський політехнічний інститут», його завдання, повноваження, відповідальність. 

 

 

1   Загальні положення

 

1.1 Харківський комп’ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (надалі-Коледж) створено на базі Харківського верстатоінструментального технікуму, який реорганізовано згідно з Указом Президента України від 12.09.1995 року № 832/95 «Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.1997 року № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» та наказом Міністерства освіти України від 20.06.1997 року   № 218 «Про реформування мережі навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти». Перейменовано у Харківський комп’ютерно-технологічний коледж наказом ректора університету  №285-І від 13 квітня 2011р.

1.2 Коледж є відокремленим структурним підрозділом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (надалі-Університет) без права юридичної особи загальнодержавної форми власності.  Місце знаходження Коледжу: м. Харків, вул. Манізера, 4.

1.3   Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію Коледжу приймається  Міністерством освіти і науки України за поданням Університету.

1.4   Коледж діє на підставі Положення, затвердженого ректором Університету та погодженого конференцією трудового колективу Коледжу.

1.5   Діяльність Коледжу здійснюється на підставі ліцензії та сертифікату про акредитацію за вказаним рівнем акредитації ( за підсумками акредитації 2012 р. Коледж визнано акредитованим за першим рівнем).

1.6 Коледж ліцензується та акредитується в порядку, встановленому законодавством. Самостійно  планує , організовує  і виконує роботи пов`язані  з акредитацією і  ліцензуванням.

1.7 У своїй діяльності Коледж керується нормами Конституції України, Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими законами України, постановами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим Положенням.

1.8  Коледж за підтримки Університету  забезпечує дотримання  вимог щодо  матеріально – технічної, інформаційної бази, кадрового  забезпечення за нормативами  Міністерства освіти і науки України.

1.9  Коледж має власний бланк, штамп, круглу печатку з своїм найменуванням (без герба України), використовує власну символіку.

1.10 Коледж звітує за свою діяльність перед Університетом, перед Міністерством освіти і науки України, перед іншими органами управління згідно з встановленим порядком.

 

2   ЗАВДАННЯ КОЛЕДЖУ

2.1 Основними напрямами діяльності коледжу є:

— підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст;

— культурно-виховна, освітня, науково-творча, методична, фінансово-господарська діяльність;

— надання повної загальної середньої освіти для студентів, що навчаються на основі базової загальної середньої освіти;

— надання платних послуг в сфері освітньої діяльності згідно з чинним законодавством;

— підготовка іноземних громадян за освітньо-кваліфікаційним рівне молодший спеціаліст;

— підготовка до вступу;

-забезпечення наступності здобуття вищої освіти.

2.2  Головним завданням Коледжу є:

—                          здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у відповідності зі стандартами вищої освіти з врученням диплому державного зразка;

—                          здійснення освітньої діяльності з надання повної  загальної середньої освіти  для студентів,  що навчаються на основі  базової загальної середньої освіти  з врученням  атестата про повну  загальну середню освіту;

—                          надання послуг по вдосконаленню знань вступників, проведення підготовчих курсів, консультацій перед іспитами;

—                          здійснення творчої,науково-технічної, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

—                          забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців;

—                          реалізація поставлених завдань з урахуванням попиту на спеціалістів на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

—                          забезпечення культурного і духовного розвитку особистості.

2.3 Коледж за підтримки Університету забезпечує  подальший розвиток навчального закладу, збереження кращих традицій та досягнень Коледжу, підвищення якості освіти, поліпшення умов надання освітніх послуг та побутових умов студентів.

 

3   Майно  та кошти КОЛЕДЖУ

 

3.1  Матеріально-технічну базу і фінанси Коледжу складають основні фонди, оборотні  кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, які відображені в балансі університету.

3.2  Майно, що знаходиться в державній власності та передане в управління Коледжу не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, організаціям, установам крім випадків, передбачених законом.

3.3 Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

3.4   Додатковими джерелами фінансування Коледжу є:

—                          кошти, одержані Коледжем від надання платних послуг фізичним та юридичним особам, що передбачені законом;

—                          добровільні грошові і матеріальні внески, отримані від підприємств, установ, громадян;

3.5  Для обслуговування фінансових операцій в установах банку Коледж має власний субрахунок і спеціальний рахунок.

3.6 Коледжу передаються будівлі за адресою: м. Харків, вул. Манізера,4, обладнання, гуртожиток  за адресою : вул. Целіноградська, 32 та інше майно в оперативне управління та користування для реалізації поставлених задач та проживання студентів Коледжу.

3.7  Надане Коледжу майно може бути використане тільки за призначенням.

3.8  Для матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, поточного обслуговування студентів Коледжу в навчальному корпусі та гуртожитку планується кошторис витрат ,  складається штатний розпис, що підписує  директор і провідний фахівець Коледжу, погоджуються в Університеті і затверджуються в Міністерстві освіти і науки України.

3.9  В кошторис закладаються витрати, пов`язані з поточним обслуговуванням, утриманням майна наданого Коледжу, а також витрати  пов’язані з управлінням, організацією  діяльності коледжу.

3.10 Коледж подає заявки до Університету на придбання обладнання , ремонт та реконструкцію основних фондів та інші роботи, не передбачені кошторисом витрат Коледжу. Витрати  на комунальні послуги сплачує Університет або технікум  (якщо це передбачено кошторисом).

3.11 Бюджетні кошти та інші надходження повинні використовуватись відповідно до кошторису на відшкодування витрат на виконання основних завдань Коледжу, на виплату заробітної плати, стипендій, створення матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу відповідно до законодавства України.

3.12 Студенти Коледжу  отримують стипендії, матеріальну допомогу та заохочення згідно з законодавством.

3.13 Оплата праці  працівників Коледжу здійснюється згідно з законодавством  для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

3.14 Коледж  в своїй діяльності  може користуватися  технічною базую Університету за погодженням. (Спортивним  комплексом, лабораторіями, бібліотекою…)

3.15 Коледж забезпечує збереження, облік і раціональне використання наданих йому матеріальних і фінансових ресурсів.

4  УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  Коледжу

 

4.1 Управління Коледжем здійснюється на основі принципів:

— розмежування прав, повноважень та відповідальності керівництва Коледжу;

— поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

— незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

4.2  Управління Коледжем в межах наданих  повноважень  здійснює директор.

4.3  Директор призначається згідно з законодавством.

4.4 Директор підпорядкований ректору та проректорам Університету  за  напрямками діяльності.

4.5 Директор несе особисту відповідальність за результати роботи Коледжу, дотримання умов надання освітніх послуг, дотримання фінансової дисципліни, чинного законодавства, соціальний та правовий захист учасників навчально-виховного процесу, дотримання безпечних умов проведення освітньої діяльності.

4.6 За поданням директора Коледжу призначаються та звільняються працівники Коледжу згідно з чинним законодавством.

4.7 Накази ректора Університету є обов`язковими для виконання Коледжем.

4.8 Директор видає розпорядження по Коледжу,  готує проекти наказів  і  має право підпису:

— довідок про навчання студентів;

— поточної звітності;

— навчальної документації;

— довідок-викликів на сесію студентам заочного відділення та інших

документів відповідного рівня.

4.9  Право підпису дипломів, атестатів, академічних довідок надається ректору або проректору Університету.

4.10 Основними структурними підрозділами Коледжу є:

— денне відділення;

— заочне відділення;

— циклові комісії.

Інші підрозділи Коледжу: бухгалтерія, відділ кадрів, господарча частина, бібліотека, методичний кабінет, лабораторії, підготовчі курси, навчальні майстерні, гуртожиток, відділення за спеціальностями.

4.11  Структурні підрозділи Коледжу функціонують відповідно до розроб-лених положень і підпорядковані  директору.

4.12   Бухгалтерія Коледжу здійснює бухгалтерський облік, розрахунок

заробітної плати та стипендіального забезпечення, розрахунки в установах банку, подає інформацію  для балансу Університету та виконує інші обов`язки відповідно до посадових інструкцій.

4.13 Відповідальність за дотриманням штатно-фінансової дисципліни в Коледжі несе директор Коледжу та провідний фахівець, що очолює бухгалтерію Коледжу.

4.14 Контроль за дотриманням штатно-фінансової дисципліни здійснює планово-фінансовий відділ та бухгалтерія Університету.

4.15 Бухгалтерські документи, що передбачають рух коштів, підписують директор Коледжу, провідний фахівець Коледжу, головний бухгалтер, начальник планового відділу, ректор Університету .

4.16 Відділ кадрів здійснює ведення особових справ студентів та працівників Коледжу, оформлення проектів наказів, облік та видачу дипломів та атестатів, а також виконує інші обов`язки відповідно до посадових інструкцій.

4.17 Господарська частина Коледжу з відповідним штатом працівників і фінансуванням забезпечує утримання та поточне обслуговування будівель та майна, наданих Коледжу.

4.18  Всі структурні підрозділи Коледжу функціонують згідно з розробленими положеннями, затвердженими директором Коледжу , проректором Університету та погодженими профспілковим бюро Коледжу.

4.19 Інформаційну, правову та методичну підтримку Коледжу здійснюють відповідні підрозділи Університету. Взаємодія структурних підрозділів Коледжу та Університету відбувається на принципах доброзичливості, толерантності, взаємоповаги, взаємодопомоги .

4.20 Для організації навчання студентів за рахунок фізичних осіб та на підготовчих курсах призначаються відповідні працівники на умовах оплати їх праці, визначаються їх посадові обов`язки.

4.21 Посадові інструкції працівників Коледжу встановлюють порядок призначення на посаду, вимоги до працівника, обов’язки та відповідальність.  Посадові інструкції працівників Коледжу  затверджуються директором Коледжу, при необхідності , вони можуть бути погоджені в Університеті.

4.22 Правила внутрішнього розпорядку  Коледжу затверджуються ректором Університету.

4.23 Колективна угода  між профспілковим комітетом та адміністрацією Університету  є обов’язковою для Коледжу.

4.24 Працівники Коледжу підлягають преміюванню згідно з положенням про преміювання (що є складовою колективної угоди).

4.25 З метою успішної реалізації  завдань Коледжу,  забезпечення  наступності  процесу здобуття вищої освіти, підвищення  якості  підготовки фахівців, удосконалення змісту навчання, підвищення кваліфікаційного рівня  педагогічних працівників, розвитку інформаційного і  методичного  забезпечення  спеціальностей  Коледж може  входити  в навчальні та навчально- науково- виробничі  комплекси  з факультетами , кафедрами   університету, науковими установами , підприємствами в порядку передбаченому  Законом.

Навчальні комплекси  створюються за напрямами підготовки молодших спеціалістів Коледжу, є добровільними об’єднаннями , члени яких  зберігають свій юридичний статус.

На  момент  затвердження  даного Положення  створюються такі навчальні комплекси :

— за напрямами  комп’ютерні науки та програмна інженерія  з кафедрою  автоматизованих  систем управління та кафедрою  системного аналізу  і управління  НТУ «ХПІ».

— за напрямом  інженерна механіка  з кафедрою автоматизованих електромеханічних систем НТУ «ХПІ».

— за напрямом  побутове обслуговування з кафедрою  електричних апаратів  НТУ «ХПІ».

— за напрямом   машинобудування з кафедрами: технології машинобудування і металорізальних верстатів,  гідропневматики та гідроприводу, інтегрованих технологій машинобудування НТУ «ХПІ».

Навчальні комплекси можуть розробляти  власні положення, плани дій, концепції розвитку, реалізовувати  цільові програми,  приймати участь  в приймальній кампанії,  працевлаштуванні випускників та здійснювати співпрацю за  будь-якими  напрямками.

5  органи студентського самоврядування

 

5.1 У Коледжі створюються органи студентського самоврядування, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

5.2   Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

— забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;

— забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

— сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

— сприяння створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

— сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

— організація співробітництва із студентами інших вищих закладів освіти, молодіжними організаціями;

— сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

— сприяння працевлаштуванню випускників.

5.3 Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи – актив групи; відділення – старостат; гуртожитку – рада гуртожитку; коледжу – студентська рада.

5.4 Вищим органом  студентського самоврядування у Коледжі є конференція студентів Коледжу.

Конференція складається з однакової кількості представників від усіх навчальних груп.

Конференція є правомірною при наявності не менше 75% загальної кількості представників. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.

Конференція студентів Коледжу, що скликається не менше, як один раз на рік, має право:

— ухвалювати Положення про  студентське самоврядування;

— обирати виконавчий орган студентського самоврядування та заслуховувати його звіт;

— визначати структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

Виконавчим органом  студентського самоврядування Коледжу є студентська рада, яка обирається конференцією терміном на один рік.

Актив групи, старостати відділень та рада гуртожитку обираються на зборах студентів цих підрозділів.

6   НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1 Організація навчального процесу в Коледжі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні ( ступеневу освіту), інших нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, цього Положення.

6.2 Організація навчальної роботи в Коледжі покладена на заступника директора з навчальної роботи.

6.3  Організація виховної роботи в Коледжі покладена на заступника директора з виховної роботи.

6.4  В Коледжі розробляється і ведеться вся  планова, організаційна та обліково-навчальна документація відповідно до законодавства і умов надання освітніх послуг, зберігаються всі документи, що забезпечують  навчально – виховний процес і умови ліцензування.

6.5    Зміст навчання   в Коледжі визначається:

—                           Державними стандартами освіти: Освітньо-професійними програмами  (ОПП) , Освітньо-кваліфікаційними характеристиками ( ОКХ ) ,

—                           Державним стандартом   повної загальної середньої освіти,

—                            навчальними планами ,

—                            навчальними програмами.

6.6  Коледж  співпрацює з кафедрами Університету щодо удосконалення змісту освіти, організації навчально-виховної роботи.

6.7 Для організації навчальної та іншої роботи в Коледжі розробляються положення, що затверджуються проректором Університету: «Положення про відділення», «Положення про циклову комісію», «Положення про курсове і дипломне проектування», «Положення про призначення і виплату стипендій», «Положення про методичну раду», «Положення про проведення практики» та інші.

6.8 Згідно з ліцензією Коледж проводить навчання за денною і заочною формами.

6.9  Коледж зобов’язаний:

—  створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу студентів, слухачів та високопродуктивної праці співробітників, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

— забезпечувати економне і раціональне використання фінансових ресурсів та матеріально-технічної бази;

— здійснювати матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;

— виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів забезпечення екологічної безпеки.

6.10 Організація роботи на денному і заочному відділеннях покладена на заступника директора з навчальної роботи та завідувачів відділень.

6.11 Наказом ректора Університету згідно з Законом України „Про вищу освіту ” в Коледжі створюється дорадчий орган — Педагогічна рада.

6.12  Мета  Педагогічної ради:

— забезпечення колегіальності обговорення питань навчально-виховної, методичної роботи;

— визначення загальних напрямів діяльності навчального закладу;

— аналіз поточної  навчально – виховної роботи коледжу;

— планування навчально-виховної, методичної роботи закладу.

6.13    Мова навчання в Коледжі визначається Законом України «Про мову».

6.14 Педагогічні працівники Коледжу мають право визначати форми, методики і засоби проведення навчального процесу, що не заперечують законодавству.

6.15   Прийом   студентів  на   навчання   до   Коледжу    здійснює    технічна приймальна комісія Коледжу та приймальна комісія Університету.

Зарахування студентів на навчання здійснюється наказом ректора Університету.

6.16  Організація і проведення прийому на навчання студентів до Коледжу здійснюється відповідно до Правил прийому до Університету та особливостей прийому до Коледжу , затверджених в чинному порядку.

6.17 Випускники Коледжу вступають до Університету на профілюючі спеціальності за скороченими програмами навчання переважно на бюджетні місця (при їх наявності).

6.18 Поновлення на навчання, перевод студентів здійснюється наказом ректора після розгляду  приймальною комісією Університету за поданням директора Технікуму.

6.19  Відрахування студентів Коледжу здійснюється наказом по Університету за поданням директора Коледжу.

6.20 Перевід студентів з контрактного навчання на навчання за рахунок держбюджету здійснюється  при умові, якщо студент на протязі 3-х семестрів має оцінки не нижче «4»-х балів (для ІІІ,Іvкурсів) та «7»- ми балів (для І, ІІ курсів) при наявності вільних бюджетних місць.

6.21 Державна атестація студентів проводиться в Коледжі Державною екзаменаційною комісією, що затверджується наказом ректора; голови комісій, погоджуються в Міністерстві освіти і науки України.

Всі види контролю знань, Державна підсумкова атестація  за курс повної загальної  середньої освіти проводяться відповідно  до системи оцінювання знань встановленої  Міністерством освіти і науки України.

6.22  Педагогічні працівники Коледжу підлягають атестації. Порядок атестації встановлюється Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання та здійснюється оплата праці.

6.23  Права та обов’язки педагогічних працівників та осіб, які навчаються в Коледжі, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».

6.24   Педагогічні працівники мають право на :

— захист професійної честі, гідності;

— вільний вибір форм, методів, засобів навчання в межах навчальних планів;

— проведення наукової роботи;

— участь у громадському самоврядуванні;

— користування подовженою оплачуваною відпусткою;

— підвищення кваліфікації у закладах освіти, установах та організаціях, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;

— одержання всіх інформаційних, навчально-методичних, інформативних та інших матеріалів, які розробляються в Коледжі, а також інформації про рішення педагогічної ради та заходи, що плануються;

— користування всіма видами послуг, що їх може надати Коледж всім працівникам.

6.25  Педагогічні працівники зобов’язані:

— постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

— забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень  викладання дисциплін у повному обсязі освітніх навчальних програм;

— забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

— виховувати у студентів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища;

— готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;

— дотримуватись норм етики, моралі, поважати гідність студентів, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

— захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів, іншим шкідливим звичкам;

— дотримуватись законів, Положення та Правил внутрішнього розпорядку Коледжу.

6.26  Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом (графіком) методичних, виховних і контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним робочим планом викладача та планом роботи Коледжу. Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

6.27  Керівництво Коледжу забезпечує педагогічним працівникам:

— належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

— правовий, соціальний, професійний захист;

— встановлення посадових окладів та надбавок відповідно до законодавства України.

6.28  Коледж проводить роботу з працевлаштування випускників, з співпраці з підприємствами – роботодавцями, по вивченню попиту на фахівців на ринку праці та організації практики.

6.29 В Коледжі створюються предметні циклові комісії, що провадять навчальну та методичну діяльність з  кількох споріднених дисциплін або циклів.

Предметна (циклова) комісія створюється у разі, коли обсяги навчальної роботи дають змогу сформувати викладацький склад у кількості не менш як 3 особи. Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджується наказом ректора Університету за поданням директора Коледжу.

6.30 Для організації і провадження методичної роботи в Коледжі наказом ректора Університету щорічно створюється Методична рада за поданням директора Коледжу.

6.31 Для забезпечення  літературою та інформаційними ресурсами  навчально- виховного процесу в Коледжі  працює бібліотека мережа INTERNET

6.32 Педагогічні працівники Коледжу підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних  установах. Коледж забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних  працівників не рідше ніж один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.

6.33 Директор здійснює контроль навчально-виховної роботи.

6.34 Концепція розвитку спеціальностей та Коледжу  погоджується з Університетом.

7        ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕДЖУ

 

Ліквідація та реорганізація Коледжу здійснюється відповідно до ст.. 27 Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. за №228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» та порядку ліквідації та реорганізації  структурних одиниць університету згідно з його Статутом.

8        ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОЛЕДЖ

7.1  Зміни та доповнення до положення вносяться за поданням Педагогічної ради, конференції трудового колективу

7.2  Зміни та доповнення до положення затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що і саме Положення.

7.3  Це Положення запроваджується в дію з моменту його затвердження ректором НТУ «ХПІ»

Погоджено конференцією трудового колективу Коледжу  1лютого 2017р.

Проректор                                                                       Р.П. Мигущенко

Директор коледжу                                                         І.І. Дідух

Начальник ПФВ                                                          Н. М. Горбатенко

Гол. бухгалтер                                                            С.В. Солодовнікова

Начальник

юридичного відділу                                                    Ю.Ю. Молчанова