Загальні відомості про студентське самоврядування

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВСП «ХКТФК НТУ «ХПІ»

Складова частина виховної роботи у ВСП «ХКТФК НТУ «ХПІ» -самоврядування, як одна з важливих форм залучення студентів до громадської діяльності, розвитку їх індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов для самореалізації особистості.

Самоврядування сприяє вихованню в студентів почуття причетності та відповідальності за те, що відбувається навколо них, показує реальний шлях змін на краще, допомагає виявляти і виховувати лідерів, дає їм перші навички управлінської діяльності. Таким чином, система виховної роботи у формі студентського самоврядування сприяє досягненню мети – вихованню й розвитку студентів через особистісно-орієнтований підхід.

Студентське самоврядування в коледжі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, формування організаційних навичок, уміння співвідносити власні інтереси з бажаннями інших студентів, виховує прагнення працювати в колективі та сприяє гармонійному розвитку особистості.

У коледжі створена модель системи самоврядування, суть якої полягає у включенні  студентських лідерів у динамічну систему, у якій практично виробляються і закріпляються навички організатора, керівника. Дублюючи основні функції дирекції, у її учасників формуються вміння планувати, обирати головні напрямки в роботі, чітко налагодити контроль і перевірку виконаної роботи, правильно розподіляти обов’язки і забезпечити координацію дій.

Досвід існування в коледжі студентського самоврядування засвідчує, що з кожним роком вдосконалювалась її організаційна структура, наповнювалась новим змістом, розширялась сфера її впливу, ставала чіткішою та прагматичнішою її концепція, але незмінним залишалося гасло: “Через інтереси студентів, силами самих студентів”.

Студентське самоврядування є лідером студентського колективу і об’єднує навколо себе творчі неординарні особистості, виступає ініціатором всіх цікавих корисних справ та виховних заходів. Щодо визначення форм і методів, то протягом навчального року проводиться анкетування, де студентам дається право вибору свят, виховних заходів.

У даному випадку організація студентським самоврядуванням цікавих  дозвіллєвих заходів, виступає однією з головних умов реалізації завдання щодо підвищення якості підготовки майбутніх фахівців в галузі науки та культури, дає можливість кожному студенту взяти участь в управлінні коледжем, розвивати ініціативу та самостійність.

У коледжі становлення студентського самоврядування проходить на демократичній основі. Форма діяльності кожної  структури, та функціональні обов’язки її лідерів визначаються “Положенням про Раду студентського самоврядування в коледжі”. Слід зауважити, що  до структури студентського самоврядування входять загальні збори студентів, старостат, студентська Рада гуртожитку та  збори академгрупи. Це дає змогу послідовно впроваджувати рішення студентського самоврядування в життя академічних груп, а також забезпечує організаційну цілісність колективу, налагодження спільної діяльність його членів, регулювання  особистих стосунків, які виникають між студентами.

Структура студентського самоврядування коледжу передбачає кропітку щоденну роботу. Беручи участь у вирішенні різних проблемних ситуацій, учасники студентського самоврядування розвивають практичні навички управління громадськими справами, засвоюють систему знань і навичок для виконання організаторських та дозвіллєвих функцій майбутніх фахівців.

Студентське самоврядування формує навички проведення передвиборчих кампаній, розробки і реалізації власної програми. Так, щорічно, на презентації нового складу студентського самоврядування, її лідер та члени команди виступають з програмами, у яких планують заходи щодо удосконалення навчально-виховного процесу та організації студентського дозвілля. Звітність про реалізацію програми формує відповідальність за доручену справу, дозволяє проаналізувати дієвість та авторитетність студентського самоврядування, участь у корисних справах коледжу, визначити здатність впливу на студентський колектив.

Самоврядування дає можливість студентам коледжу систематично сприймати й аналізувати результати власних і чужих вчинків, що допомагає усвідомлювати та дотримуватись морально-етичних норм поведінки. Так, на засіданнях студентської ради розглядаються питання негативної поведінки студентів коледжу, заслуховуються невстигаючі студенти та порушники правил внутрішнього розпорядку. Студентська рада ініціює впровадження здорового способу життя через низку заходів превентивного характеру.

Розгорнута система студентського самоврядування дає можливість розвивати у студентів такі якості, як впевненість, відповідальність, толерантність, ініціативність, здатність висловлювати власні думки та вміння приймати рішення. Але ці якості, як і лідерський талант, рідко кому даються від природи, потрібно вчитися бути лідером.

Важливою ознакою розвитку студентського самоврядування в коледжі є те, що студенти мають право висловлювати свою думку і бути “почутими”, брати участь у прийнятті рішень, що стосуються їх життя. Так представники студентського самоврядування здійснюють вплив на рішення педагогічної та адміністративної рад, стипендіальної комісії.

Багаторічний досвід засвідчує, що самоврядування в коледжі є дієвим виховним засобом і слугує базою передового досвіду для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Студентське самоврядування – це спосіб, принцип організації студентського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на студентів, залучаючи їх до усвідомленої, систематичної участі в справах академічної групи та коледжу. Дієвий інструмент, який поліпшує соціально-психологічний клімат у студентському середовищі.

Розвиток студентського самоврядування, стимулювання громадської активності студентів – важливе завдання вищої школи.

Share
Show Buttons
Hide Buttons